MEX
All
Takedown Accuracy
8 Erik Perez 60.90
64 Efrain Escudero 40.60