All
fw
Sub. Att. Avg. per 15 min.
1 Chas Skelly 3.03
2 Charles Oliveira 2.62
3 Darren Elkins 1.83
4 Rani Yahya 1.73
5 Dennis Bermudez 1.58
6 Jimy Hettes 1.42
7 Godofredo Pepey 1.32
8 Rony Jason 1.30
9 Sam Sicilia 1.21
10 Dustin Poirier 1.17